مشتریان

یکی از بهترین معیارهایی که می تواند موفقیت یک شرکت در رسیدن به اهداف کیفی شرکت را مشخص کند، میزان موفقیت آن در تصاحب بازار تخصصی آن رشته است.


فهرستی که در اینجا ذکر می شود، بخشی از سازمانها، مراکز و نهادهای تخصصی هستند که از مجموعه راه حل ها و محصولات شرکت ایده‌نو برای تسهیل در انجام وظائف خود استفاده می کنند. اهمیت این سازمانها، و نقش خطیری که در بخش های مختلف جامعه به عهده دارند، به خودی خود گویای توانایی شرکت ایده‌نو خواهد بود. لازم به ذکر است فهرست مراکز نظامی/انتظامی که از محصولات شرکت ایده‌نو استفاده می کنند، به علت مسائل حفاظتی قابل ذکر نیست.

در مجموع شرکت ایده‌نو تا کنون بیش از ۱۶۳ دستگاه نصب موفق در ایران و خارج از ایران داشته است که به خوبی نشان دهنده توانایی های فنی و بازرگانی این شرکت است.

فهرست برخی از سازمانها، نهادها و موسسات دولتی که از محصولات و راه حل های شرکت ایده‌نو استفاده می کنند:


به روز آوری: ١۴۰۰/۶/٤