محصولات

شرکت ایده نو مجموعه کاملی از محصولات را به همراه راه حل های جامع خود، یعنی LanTV ارائه کرده است که کلیه نیازهای استفاده کنندگان از این راه حل ها را در جنبه های مختلف می پوشاند.
محصولات این شرکت در راه حل LanTV به ترتیب زیر است: